Page 8 - ניהול שימור
P. 8
‫תוכן העניינים‬

‫דבר מנכ"ל מועצה לשימור אתרי מורשת בישר אל ‪5‬‬

‫דבר העורך ‪6‬‬

‫‪10‬‬ ‫מבו א ‬ ‫ ‬

‫הקדמה ‪12‬‬

‫ ‬

‫שימור המורשת הבנויה‪ֲ :‬א ָמנֹות‪ ,‬מדיניות ועקרונו ת ניהול ‪0115‬‬

‫‪ 1.1‬שימור המורשת הבנויה‪ :‬אמנות והסכמים של אונסקו ושל איקומוס ‪16‬‬
‫‪ 1.2‬שימור המורשת הבנויה בישראל‪ :‬מדיניות ארצית ומדיניות מקומית ‪24‬‬
‫‪ 1.3‬עקרונות ניהול שימור המורשת הבנויה ברשות המקומית ‪29‬‬
‫‪ 1.4‬קריטריונים לשימור המור שת הבנויה ‪30‬‬

‫ ‬

‫אתגרים ודילמות בניהול מערכתי של השימור ‪0233‬‬

‫‪ 2.1‬גישה מערכתית ורב‪-‬תחומ ית ‪34‬‬
‫‪ 2.2‬תפיסה מרחבית ‪-‬מרקמית ‪34‬‬
‫‪ 2.3‬הטמעה בפעילות הרשות המקומית ‪37‬‬
‫‪ 2 .4‬בין לחצי פיתוח לבין שימו ר ‪39‬‬
‫‪ 2.5‬הכלכלה הציבורית של הש ימור ‪43‬‬
‫‪ 2 .6‬מעורבות קהילתית‪-‬ציבורי ת ‪46‬‬
‫‪ 2 .7‬ריבוי בעלי עניין וקניין (‪48 )stak e holders‬‬
‫‪ 2.8‬שימור ארוך טוו ח ‪49‬‬
‫‪ 2 .9‬תכנון אסטרטגי של השימ ור ‪52‬‬

‫ ‬

‫תהליך התכנון האסטרטגי של השימו ר ‪0355‬‬

‫‪ 3.1‬רקע רעיוני ‪56‬‬

‫תהליך התכנון האסטרטגי לניהול השימור כתהליך מקומי לפיתוח כלכ לי‪-‬קהילתי ‪62‬‬ ‫‪3.2‬‬

‫‪ 3.2.1‬תמונת מצב‪ :‬איפה אנחנו נמצאים? ‪63‬‬

‫‪ 3.2.2‬מטרות ויעדים‪ :‬לאן אנחנו רוצים לה גיע? ‪66‬‬

‫‪ 3.2.3‬יישום וביצוע‪ :‬איך אנחנו מגיעים לש ם? ‪66‬‬

‫‪ 3.2.4‬ניטור‪ ,‬בקרה והערכה‪ :‬איך נדע שהג ענו? ‪68‬‬

‫‪7‬‬
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13