Page 11 - ניהול שימור
P. 11
‫מבוא‬

‫ספר זה הוא פרי יוזמתה של "מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל"‪ ,‬הפועלת כעמותה על פי מודל ישראלי‬
‫ייחודי לשימור אתרי מורשת בעת החדשה‪ .‬מטרת הספר היא להגביר את המודעות המקצועית והציבורית‬
‫לנושא שימורם של אתרי מורשת בראייה מערכתית‪ ,‬תוך יישום תהליכים רב‪-‬תחומיים ‪ -‬פיזיים‪ ,‬קהילתיים‬

‫וכלכליים ‪ -‬בפריסה ארצית‪.‬‬

‫מטרתו העיקרית של שימור המורשת הבנויה היא ליצור מקום איכותי וחווייתי הנותן ביטוי פיזי לרוח‬
‫המקום ולזהות מקומית בגישה בת קיימא‪ .‬מכאן נובע הדגש המושם בשנים האחרונות על גישה אדריכלית‪-‬‬
‫תרבותית ועל מעמדה של הקהילה המקומית בתהליך השימור‪ .‬סוגיה זו הועלתה כבר ב"אמנת אמסטרדם"‬
‫ב‪ ,1975-‬אך שיאו של תהליך ההכרה בקהילה המקומית בא לידי ביטוי ב"מזכר וינה" ‪ ,2005‬ובאמנות‬
‫ובמזכרים שבאו אחריו‪ .‬הכרה זו מכתיבה בראש ובראשונה התייחסות ודרך פעולה מערכתית למרקם‬
‫היישובי‪ ,‬וזאת בשונה מהגישה המשמרת את המבנה הבודד‪ .‬גישת המרקם היישובי מחייבת ניהול של‬
‫מתחמי השימור תוך חיבור בין ממדים אחדים‪ :‬עקרונות שימור המורשת הבנויה‪ ,‬תהליך תכנון אסטרטגי‬
‫לפיתוח כלכלי מקומי‪ ,‬מעורבות הציבור ובעלי העניין והקניין ‪ -‬וכל אלה באמצעות כלים ניהוליים‪,‬‬

‫ארגוניים וכלכליים‪.‬‬

‫היבטים אלו‪ ,‬ועמם הרחבת התפיסה ‪ -‬מראייה נקודתית של שימור הבניין הבודד לתפיסה רב‪ -‬תחומית‪,‬‬
‫מכלולית‪-‬מרקמית‪ ,‬הנשענת על הרשות ועל הקהילה המקומיות ‪ -‬מצביעים על חשיבותו ועל מקומו של‬
‫השימור במרחב העירוני כולו‪ .‬הכרה זו באה לידי ביטוי בהעלאת הנושא לסדר היום התאורטי‪ ,‬וביתר שאת‬

‫‪ -‬לסדר היום היישומי‪-‬מקצועי של השימור‪.‬‬

‫סוגיה חשובה זו של תהליך פיתוח וניהול של מתחמי השימור מונחת‪ ,‬על פי החוק‪ ,‬על שולחנן של הרשויות‬
‫המקומיות‪ .‬הן הגורם האחראי ו‪/‬או השותף האסטרטגי לתהליך כולו לאורך זמן‪ ,‬וזאת בלי להמעיט בחלקם‬

‫של אותם גופים ובעלי עניין חיצוניים השותפים בהליך השימור‪.‬‬

‫לפיכך ספר זה מציג מתווה לניהול מערכתי של שימור המורשת הבנויה ברשות המקומית‪ .‬מתווה זה מהווה‬
‫בסיס לתהליכי פיתוח וניהול מתחמי שימור שהם חלק אינטגרלי מתכנית השימור הכוללנית‪ .‬המתווה‬
‫לתכנית הניהול מבוסס על תהליכי תכנון עירוני אסטרטגי הנשען על שלוש רגלים‪ :‬פיזי‪-‬אדריכלי‪ ,‬פיתוח‬
‫כלכלי‪-‬עסקי ופיתוח חברתי‪-‬קהילתי ברמה המקומית‪ ,‬תוך לקיחת אחריות מוניציפלית כוללנית לתהליך‪.‬‬

‫הספר נועד לאנשי מקצוע‪ ,‬לאנשי סגל ולסטודנטים באקדמיה ולעובדי המגזר הציבורי והחברה האזרחית‬
‫שיש להם נגיעה לנושא השימור‪ ,‬ומטרתו לשמש להם בסיס להבנה רעיונית ולפעילות מעשית בשטח‬

‫בנושא הניהול המערכתי של שימור המורשת הבנויה ברשות המקומית‪.‬‬

‫את גיבוש הרעיונות ואת כתיבת הספר החדשני והרב‪-‬תחומי ליווה מחקר רחב יריעה‪ .‬זה כלל סקירת‬
‫ספרות במגוון תחומים רלוונטיים מישראל ומרחבי העולם‪ ,‬ראיונות עם אנשי מקצוע מן האקדמיה ומהשדה‬
‫ברמה מדינתית ומוניציפלית‪ ,‬ניתוח אירועים (‪ )case studies‬והתאמת מודלים מדיסציפלינות שונות לניהול‬

‫השימור בקונטקסט הישראלי‪.‬‬

‫‪10‬‬
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16