Page 9 - ניהול שימור
P. 9
מנגנון מערכתי לניהול השימ ור ‪0471‬‬

‫‪ 4.1‬חלופות רעיוניות למנגנוני הניהול ‪72‬‬

‫‪ 4.1.1‬חלופת ניהול מ רוכז ‪73‬‬

‫‪ 4.1.2‬חלופת ניהול מ בוזר ‪77‬‬

‫‪ 4.1.3‬תבחינים לניתוח החלופות ‪79‬‬

‫‪ 4.2‬היערכות להקמת מנגנון הנ יהול ‪81‬‬

‫‪ 4.3‬מנגנון ניהול אזו רי‪-‬מרחבי ‪84‬‬

‫‪ 4.3.1‬מטרותיו של מנגנון הניהו ל ‪84‬‬

‫‪ 4.3.2‬מאפייני מנגנון הניהול ‪84‬‬

‫‪ 4.4‬מנגנון ניהול ברמת הרשות המקומית ‪85‬‬

‫‪ 4.4.1‬מאפייני מנגנון הניהול ‪85‬‬

‫‪ 4.4.2‬הדגשים של מנגנון הניהו ל ‪87‬‬

‫‪ 4.5‬מנגנון ניהול ברמת מרקם למגורים‪ ,‬מרקם עסקי ומרקם מ שולב ‪88‬‬

‫‪ 4.5.1‬מנגנונים לניהול שכונות ‪92‬‬

‫‪ 4.5.2‬מנגנונים לניהול מרקמים עסקיים ומרקמים משולבים במ גורים ‪93‬‬

‫תבחינים לבחינת המודלים הארגוניים לניהול מרקם למגורים או מרקם עסק י ‪94‬‬ ‫‪ 4.5.3‬‬

‫‪ 4.6‬שלבי הקמת מנגנון הניהול " ִמנהלת" ‪95‬‬

‫אסטרטגיות פעולה וכלים לניהול מערכתי של השימ ור ‪0597‬‬

‫תכנית פעולה מקושרת תקציב לניהול השימור והפיתוח בראייה יישובית ואזורית ‪98‬‬ ‫‪5 .1‬‬

‫‪ 5.1.1‬שלבי הגיבוש של תכנית פעולה לניהול השימו ר ‪100‬‬

‫‪ 5.1.2‬בחינת תכולתה של תכנית הפעולה ‪102‬‬

‫‪" 5.2‬איחוד השימור בתכנון" ‪ -‬אדר' ברכה אור ‪103‬‬

‫‪" 5.2.1‬איחוד השימור בתכנון" וגישה מערכתית לניה ול השימור ‪104‬‬

‫‪ 5.2.2‬קידום תהליך התכנון הפיז י‪-‬אדריכלי ‪105‬‬

‫‪ 5.2.3‬שלב גיבוש תכנית אסטרט גית ‪106‬‬

‫‪ 5.2.4‬שלב גיבוש תכנית פעולה מקושרת תקציב ‪106‬‬

‫‪ 5.2.5‬שלב גיבוש תכנ ון ‪107‬‬

‫‪ 5.2.6‬תזמון התכנון אל מול הני הול ‪107‬‬

‫‪ 5.3‬תסקירי השפעה על השימו ר ‪108‬‬

‫‪ 5.3.1‬תסקיר השפעה על הסביב ה ‪109‬‬

‫‪ 5.3.2‬תסקיר השפעה חברתית‪-‬כ לכלית ‪110‬‬

‫‪ 5.4‬קידום יזמות אתר לשימור בנכס פרט י ‪113‬‬

‫‪ 5.5‬ניהול התחזוקה של אתרי המורשת ה בנויה ‪118‬‬

‫‪8‬‬
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14