Page 10 - ניהול שימור
P. 10
‫‪ 5.5.1‬משמעויות התחזוקה בשימור המורש ת הבנויה ‪118‬‬

‫‪ 5.5.2‬היערכות הרשות המקומית לקידום התחזוקה ‪124‬‬

‫‪ 5.5.3‬המשמעויות הכלכליות של התחזוקה ‪125‬‬

‫‪ 5.6‬פיקוח ובקרה של הרשות המקומית ‪126‬‬

‫‪ 5.7‬היערכות משפטית וכלכלית ברשויות המקומיו ת ‪132‬‬

‫‪ 5 .7.1‬היבטים סטטוטוריים ורגולטיביים ברמה הארצית והמקו מית ‪133‬‬

‫‪ 5.7.2‬כלים חוץ‪-‬חקיקתיים לתמרוץ השימו ר ‪136‬‬

‫‪ 5.8‬מעורבות הקהילה בשימור ‪141‬‬

‫היערכות ציבורית ומעורבות קהילתית בתהליך השימור‪ :‬רקע רעיוני ומודל ‪141‬‬ ‫‪5 .8.1‬‬

‫מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל‬

‫‪ 5.8.2‬זיהוי בעלי העניין והאינט רסים ‪146‬‬

‫‪ 5.8.3‬מעורבות הקהילה בתכנון תכניות ופרויקטים ל ביצוע ‪147‬‬

‫‪ 5.8.4‬גיבוש הסכמות וניהול קונפליקטים קהילתיים ‪153‬‬

‫תרשימים וטבלאות‬

‫תרשים ‪ 1‬הטמעת תכניות השימור בפעילות הרשות המק ומית ‪38‬‬
‫תרשים ‪ 2‬תהליך התכנון האסטרטגי לניהול ה שימור ‪63‬‬
‫תרשים ‪ 3‬ניהול מרוכז ‪73‬‬
‫תרשים ‪ 4‬ניהול מבוזר ‪78‬‬
‫תרשים ‪ 5‬ממדי יחסי הגומלין בין שותפים למנגנון הניהול ומשמעויות מעשיות ‪82‬‬
‫תרשים ‪ 6‬מאפייני תכנית פעולה ‪99‬‬
‫תרשים ‪ 7‬מערכת ההשפעות ההדדיות בין התכנון לבין מרכיבי מערכת ניהול השימור ‪104‬‬
‫תרשים ‪ 8‬תרשים זרימה של קידום תהליך תכנון פיזי‪-‬אד ריכלי ‪105‬‬
‫תרשים ‪ 9‬מאפייני יזמות לשימור אתר בנכס פרטי למגור ים ‪114‬‬
‫תרשים ‪ 10‬מאפייני קידום יזמות עסקית בנכס לשימור ‪115‬‬
‫תרשים ‪ 11‬תהליך משולב של תכנון על פי אינטרסים ויעד ים ‪148‬‬
‫תרשים ‪ 12‬שלבים בניהול קונפליקטי ם ‪154‬‬
‫טבלה ‪ 1‬דוגמה למסלול לקידום יזמות עסקית והשמשה באתר לש ימור ‪116‬‬

‫מקורו ת ‪157‬‬

‫נספחים‬
‫נספח א ‪ -‬רשימת ראיונ ות ‪160‬‬
‫נספח ב‪ -‬פרטים נוספים על תצלומים ‪162‬‬

‫‪9‬‬
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15